Marye mwa mo kontan li

Anplas ena rekur a nasyonalism. Mem lenz Madam Ponspilat! Les mo viv dapre mo program. Patron, pret ek politisien, Tantinn dir nou, zot pres mem mesaz: Kifer to dir sa.

Uploader: Julabar
Date Added: 22 August 2018
File Size: 31.1 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 58083
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Apre sa, mo pa finn dir twa aret prepar manze pou mwa gramaten? Please click the confirmation link in that email to change your email address. Lavey Noel, pa les dimoun dibout deor.

Chords for MaryE mwa mo kontan li

Ekout mwa bien Ti-Marie. Pandan sa enn ertan la pa gagn drwa aret kikenn ki pe fim lerb. Anbon, ou enn touris?

Aster, zot fer koumadir li pa ekziste. Isi nou kapav atir lamone tou kouler, fer bisagn gagn loder sanbrani. Prospero ti donn nou pouvwar enport enn parti so spektak atraver limazinasion. Nou ti pi enn gran zarden kot tou bann plant ek zanimo ti partaz ansan zot desten dan douser gramaten, dan douser tanto, dan maler kouma boner.

Donk li deza la, sa ideolozi la. Anplas ena rekur a nasyonalism. Nou mank konfians dan noumem.

Marye Mwa Mo Kontan Li | Yoan Catherine Lyrics, Song Meanings, Videos, Full Albums & Bios

Latwal la ti zis pou zis kouma trou bwat-kondane. Li may so mama li plore. Ki kalite deboulman, pa kone, me traze larivier kapav sanze.

Letan ek listwar finn larg bann petal, Zot pe sof later ar laflam kristal. Isi li ti pli fasil aste bann dirizan militer, fer zot ranvers gouvernman.

Nou tou narye bef tonbe dan lanpir Jalsa Douniya. Raport tou ar mwa. Pa les tirani touy nou memwar, efas nou santiman.

MaryE mwa mo kontan li

Kan zot pou larg li? Li sone pou rant kot li.

Enn tourbiyon lalimier for, tou kouler ki ris tou kouma enn aspirater. Samem nou pli gran problem.

Dan sa domenn la, mo bizen rekonet nou ti feb. Anmemtan li pou persiad limem ki li pa finn grosi.

Marye Mwa Mo Kontan Li Free Mp3 Download

Siva, Tigarson, Tifi, ek Ti-Marie pe servi drink ek gajak. M-M rantre, enn labouzi dan so lame drwat, enn foto dan so lame gos.

Kot li al sers sa, sa boug la? Kot to finn al aprann sa kalite koze la?

Mo krwar tem zordi, sa sesyon lapremidi la, se kombat linperyalism. All things bright and beautiful Our saviour made them so. Ena enn gro problem lor la. Si Jeri ti la li ti pou konn explik sa ar fasilite.

4 thoughts on “Marye mwa mo kontan li”

  1. I am final, I am sorry, but this answer does not approach me. Who else, what can prompt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *